Instrukcja obsługi BIP


Jeżeli w Biuletynie Informacji Publicznej nie ma informacji, której Państwo poszukujecie prosimy o kontakt:

tel: +48/61 852 85 03
fax: +48/61 852 05 32 

e-mail: ibch@ibch.poznan.pl
adres: Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
ul. Z. Noskowskiego 12/14
61-704 Poznań

Jeśli informacja może być przekazana niezwłocznie, uzyskacie ją Państwo przez telefon lub na wskazany adres e-mail.

W pozostałych przypadkach, zgodnie art. 14 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. 2001 nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej będzie udostępniona na wniosek (doc). Prosimy o jego czytelne i dokładne wypełnienie i przesłanie do Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN, na adres e-mail: ibch@ibch.poznan.pl

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w tym czasie, Instytut powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie w jakim udostępni informację, nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej ma miejsce jedynie w przypadku informacji niejawnych,  innych tajemnic ustawowo chronionych, gdy żądana informacja nie stanowi informacji publicznej w rozumieniu ustawy lub gdy w Instytucie brak jest wnioskowanej informacji bądź zachodzi brak możliwości jej udostępnienia.

Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek Instytut musiałby ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępniania (nośnikiem typu CD, DVD) lub koniecznością przekształcania informacji w formę wskazaną we wniosku, Instytut może pobrać od Wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.