Deklaracja dostępności


Dostępność cyfrowa:

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk (ICHB PAN) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: BIP – Instytut Chemii Bioorganicznej PAN.
Data publikacji strony internetowej: 2014-01-02.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-10-05.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Treści niedostępne cyfrowo

• Staramy się nie publikować skanów – zamieszczamy dokumenty z warstwą tekstową. Jednak niektóre pliki nie mają odpowiedniego formatowania oraz struktury, która ułatwia przeglądanie ich zawartości. Pracujemy nad tym, aby wszystkie treści były docelowo poprawnie przygotowane.
• Nie wszystkie teksty są napisane prostym językiem. W miarę możliwości wyjaśniamy trudne pojęcia i procedury.

Treści niedostępne cyfrowo ze względu na wyłączenia

• Mapy – są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności cyfrowej.
• Treści archiwalne (niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań) – są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności cyfrowej.
• Pliki wytworzone przez podmioty inne niż ICHB PAN (przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów) – nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-15.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk (ICHB PAN).

Przygotowaliśmy stronę tak, aby mógł z niej wygodnie korzystać każdy, niezależnie od używanego urządzenia, systemu operacyjnego czy przeglądarki.
Strona automatycznie dopasowuje się do wielkości ekranu. Można ją bez problemu powiększać. Wystarczy skorzystać ze standardowych skrótów (np. dla Windows kombinacja klawiszy ctrl oraz +). Powiększać można też wielkość czcionki w artykułach za pomocą dostępnych tam przycisków. Dla osób słabowidzących opracowaliśmy wersję tekstową oraz wersję o zwiększonym kontraście.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych:
Po stronie można się poruszać za pomocą myszki lub klawiatury. Klawisz tab przesuwa kursor do poszczególnych elementów nawigacji. Kombinacja shift+¬tab cofa kursor na poprzednią pozycję. Po wciśnięciu klawisza enter przejdziesz do wybranej treści. Używaj strzałek „w górę” i „w dół”, aby przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej BIP prosimy o informację.
Osobą odpowiedzialną jest:
p. Agnieszka Ławniczak
e-mail: system@ibch.poznan.pl
telefon: + 48 61 852 85 03 wew. 1233

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje o dostępności cyfrowej stron PCSS można znaleźć na stronie:
https://www.pcss.pl/deklaracja-dostepnosci-cyfrowej/

Dostępność architektoniczna:

Dostępność architektoniczna budynków ICHB znajdujących się przy ul. Noskowskiego 12/14 i Wieniawskiego 17/19 w Poznaniu:

 1. Dostępność wejścia do budynku:
  1. Wejście główne do zespołu budynków od strony ul. Wieniawskiego 17/19 poprzez podnośnik dla osób niepełnosprawnych lub alternatywnie poprzez podjazd dla osób niepełnosprawnych wejściem bocznym,
  1. Skrzydła drzwiowe otwierane ręcznie,
  1. W przedsionku wejściowym znajduje się całodobowa portiernia,
  1. Wejście główne od strony ul. Noskowskiego nie jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych,
  1. Wejście od strony ul. Noskowskiego możliwe z poziomu terenu wejściem bocznym,
 2. Dostępność wnętrza budynku:
  1. Zespół budynków obsługują 2 wewnętrzne windy, umożliwiające dostęp do wszystkich pięter z wyjątkiem technicznych oraz piwnicy budynku E,
  1. Budynki w trakcie dostosowywania do obsługi osób niepełnosprawnych,
 3. Obsługa budynku:
  1. Przy każdym wejściu do budynku znajduje się stanowisko portiera, z którym można się komunikować z zewnątrz za pomocą domofonów umieszczonych na wysokości około 120 cm od poziomu terenu,
  1. Budynki wyposażone w monitoring,
 4. Pomieszczenia sanitarne:
  1. Toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych znajdują się w przy holu głównym w budynku B,
 5. Otoczenie budynku:
  1. W bliskiej odległości znajdują się liczne przystanku autobusowe jak również tramwajowe
Dane kontaktowe:

Adres: ul. Noskowskiego 12/14, 61-714 Poznań
Kierownik obiektu: Marcin Zieliński (tel. +48 690 426 993, e-mail: mzielinski@ibch.poznan.pl)

Informacje o dostępności architektonicznej budynków PCSS można znaleźć na stronie:
https://www.pcss.pl/deklaracja-dostepnosci-architektonicznej/.

Każdy ma prawo:

• zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
• zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
• wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej, alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

• dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
• wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
• wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.


Zgłoszenie rozpatrzymy niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności (albo dostępu w alternatywnej formie) nie jest możliwe, powinno nastąpić najpóźniej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, możemy zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy odmówimy realizacji żądania zapewnienia dostępności (lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji), możesz złożyć skargę. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości możesz także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich